Muziejaus vykdomas projektas

Mažosios dailės galerijos, M.K.Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“, Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11-0002

Projektu siekiama padidinti Druskininkų miesto muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę, prieinamumą bei susidomėjimą iki šiol tik fragmentiškai naudotu, muziejaus reikmėms ir lankytojų kultūriniams bei edukaciniams poreikiams nepritaikytu kultūros paveldo objektu – Mažąja dailės. 

Šias problemas planuojama išspręsti kompleksiškai sutvarkant kultūros paveldo objektą – Mažąją dailės galeriją, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai,  ir pritaikant ją Druskininkų savivaldybės bendruomenės bei kurorto svečių kultūros ir edukaciniams poreikiams. Projekto metu bus atliktas kapitalinis pastato remontas ir įsigyta šiuolaikinius technologinius bei kokybės reikalavimus atitinkanti įranga ir baldai.


Projekto rezultatas – kompleksiškai sutvarkytas ir Druskininkų sav. gyventojų ir kurorto svečių kultūros ir edukaciniams poreikiams pritaikytas kultūros paveldo objektas, M.K.Čiurlionio g. 37, Druskininkai. Bus išsaugotos bei atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės, sudarytos prielaidos Druskininkų miesto muziejaus lankytojų srautų didinimui, kuriamos naujos, plėtojamos  ir tobulinamos esamos veiklos, padidės istorinių, kultūros bei meno vertybių prieinamumas, gyventojų susidomėjimas kultūros paveldu, bus prisidedama prie tautinio tapatumo puoselėjimo ir išsaugojimo. Aktualizavus kultūros paveldo objektą ir pradėjus teikti kokybiškesnes kultūros paslaugas, planuojamas  lankytojų skaičiaus padidėjimas kultūros paveldo objekte (3500 lankytojų per metus).

Planuojama projekto vertė:  297 670,41 Eur

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas (206 056 Eur ), Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos (91 614,41 Eur). 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepa – 2020 m. rugpjūtis.